Jolanda Toet

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities.
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer.
Artikel 3. Toepasselijkheid.
Artikel 4. Aanbod.
Artikel 5. Overeenkomst.
Artikel 6. Herroepingsrecht.
Artikel 7. Kosten bij herroeping.
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht.
Artikel 9. Prijs.
Artikel 10. Conformiteit en garantie.
Artikel 11. Levering en uitvoering.
Artikel 12. Duur, opzegging en verlenging.
Artikel 13. Betaling.
Artikel 14. Klachtenregeling.
Artikel 15. Geschillen.
Artikel 16. Overige bepalingen.

Artikel 1; Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd
De termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht.

2. Cliënt
De natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met
ondernemer Jolanda Toet.

3. Dag
Kalenderdag.

4. Duurtransactie
Een overeenkomst op afstand over een reeks producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid.

5. Duurzame gegevensdrager
Elk middel dat de cliënt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk
is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de cliënt om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand.

7. Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

8. Techniek voor communicatie op afstand
Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cliënt en ondernemer Jolanda Toet counsellor & lifecoach gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

9. Algemene Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden van ondernemer Jolanda Toet.

Artikel 2; Identiteit van de ondernemer

Jolanda Toet
Counsellor, lifecoach, schrijver

Leksmondhof 23
1108 EM AMSTERDAM

E-mail: info@jolandatoet.nl

KvK: 67573622

Artikel 3; Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer Jolanda Toet en cliënt.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan cliënt.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De Algemene Voorwaarden van Jolanda Toet zijn gepubliceerd en derhalve in te zien op de website Jolandatoet.nl en Lerenaandekeukentafel.nl.

Artikel 4; Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de cliënt mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
6. Elk aanbod bevat die informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5; Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt het aanbod aanvaardt inclusief de daarbij gestelde voorwaarden.
1. Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer stelt informatie ter beschikking over:
a. Waar en hoe de cliënt klachten kan uiten.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten.

Artikel 6; Herroepingsrecht

1. Bij levering van diensten heeft de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 7; Kosten bij herroeping

1. Indien de cliënt een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 8; Uitsluiting herroepingsrecht

1. Ondernemer Jolanda Toet sluit digitale (online) producten uit van het herroepingsrecht. Ondernemer stelt uitdrukkelijk dat downloads als e-books, online cursussen en online programma’s niet geretourneerd kunnen worden. Ondernemer gaat uitdrukkelijk niet over tot restitutie van betaalde bedragen voor digitale (online) producten. Reden hiervoor is voorkoming van misbruik gezien ondernemer digitale producten in 1 keer verstrekt en niet in gedeelten/termijnen.

Artikel 9; Prijsstelling

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10; Conformiteit en garantie

1. Ondernemer Jolanda Toet staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de cliënt op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11; Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de cliënt betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12; Duurtransacties

1. De cliënt kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13; Betaling

1. Cliënt kan het door hem verschuldigde bedrag voldoen met een online betaling met iDEAL of Paypal. Betalingen via bankoverschrijvingen zijn niet mogelijk. Betalingen met contant geld zijn niet mogelijk. Betalingen in termijnen zijn niet mogelijk.
2. Na ontvangst van de betaling, heeft cliënt direct online toegang tot het door hem gekochte product.

Artikel 14; Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, digitale (online) producten en/of over de dienstverlening van de ondernemer, moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15; Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de cliënt woonachtig is buiten Nederland.
2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten in alle overeenkomsten met Jolanda Toet.

Artikel 16; Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de cliënt zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.